چهارشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1388

.... 

دیگر عادت کرده ام

که خودم  

 پای رفتن خودم باشم 

 خودم 

 آستین همت خودم .... کد موسیقی در نایت اسکین