چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1388

۱- 

منم منت کش چشمای نازت 

دل عاشق کش و عاشق نوازت 

دو چشمات خیره بر کنج لبامه 

بنازم مستی راز و نیازت ! 

۲- 

روزگار مثل قدیمها نیست ، به جان خودم ... 

۳- 

......... کد موسیقی در نایت اسکین