پنج‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1388

هنوز هم دوست دارم با تمام وجود باور کنم که یکی هست و می آید و همه چیز روبراه میشود . 

هر چند این روزها به همه چیزشک دارم . 

خدا کند ، خدایی که هست ، بیاید و مرا از اینهمه شک نجات دهد ... 

خدا کند کسی باشد و بیاید .... 

خدا کند که بیایی .... کد موسیقی در نایت اسکین