دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1387

فکرش را بکن ، مردم بیچاره صبح از خواب بیدار می شوند می بینند یک پیامبر تازه ایستاده روبرویشان با یک خدای تازه و اصرار دارد که به همه بگوید همه ی کارهایتان تا حالا احمقانه بوده است . چه حالی پیدا میکنند آدمها وقتی همه ی اعتقاداتشان ، باورهایشان زیر سوال می رود ، نفی  می شود . مگرمی شود آدم به همین راحتی خدای خودش را کنار بگذارد ؟ خدایی که شبها با او درددل کرده ، خدایی که قربانی برایش داده ، خدایی که معجزه ها دیده از او . خدایی که همیشه به دادش رسیده . حالا این خدا به هر شکلی که می خواهد باشد مگر مهم است شکل ظاهر ؟ حالا فقط به خاطر ادعای یک پیامبر تازه ، همه چیز را ندیده بگیرد . 

این وقتها فقط کسانی خدای تازه را باور می کنند که ایمانشان به خدای درونشان ضعیف است . 

مگر می شود آدم خدای خودش را عوض کند ؟ !  

 ---------------------------------------

- یک لحظه سکوت به یاد سحر رومی عزیز ، که دیگر نیست . کد موسیقی در نایت اسکین